Home

Partiprogram helse

Dette er nettversjonen av Helsepartiets prinsipprogram. Det er delt inn på flere sidere. Du kan navigere i programmet nederst på hver side. Dersom du ønsker det kan du også laste ned prinsipprogrammet i utskriftsvennlig versjon her (PDF) INNLEDNING Helsepartiet er et nytt politisk parti, vokst frem gjennom behovet for bedre løsninger i helse-. Torsdag slapp Venstre førsteutkastet til sitt nye partiprogram. Helsepolitisk talsperson Carl-Erik Grimstad, som siden januar har sittet i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, trer samtidig tilbake i Helse- og omsorgskomiteen. - Det blir litt som å komme hjem for meg, sier han til Dagens. Helse for alle. Arbeiderpartiets mål er et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir alle barn og unge en god start i livet. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap Sikre trygghet for helse. Alle trenger et godt sted å bo. Stabilitet i livet kan gi tryggheten som skal til for at rusbehandling skal lykkes, og for at liv skal bli bedre. Et trygt sted å bo, også før behandling, og med god oppfølging er avgjørende for en helhetlig rusomsorg. Bevare vinmonopolet som eneaktør i salg INP's partiprogram inneholder mange punkter som handler om å sikre at Norge er godt forberedt for ulike kriser. C2 Helse og Omsorg INP vil arbeide for å korrigere følgende punkter: INP ønsker å overføre alle helse-, omsorg- og eldrepleie til Fylkeskommunes ansvarsområdet

Prinsipprogram - Helsepartie

 1. Bedre psykisk helse. Høyre vil fortsette opptrappingen for å bedre det psykiske helsevernet i Norge. En god psykisk helse er viktig for å ha god livskvalitet. Innsatsen må derfor settes inn tidligst mulig for dem som sliter med sin psykiske helse. Høyre vil fortsatt prioritere psykisk helse som en av våre viktigste satsinger
 2. Helse og eldreomsorg. Helsekøene skal ned. Innvandring og integrering. En streng og ansvarlig innvandringspolitikk {{item.Headline}} Vis flere. For folk flest. Du kan påvirke fremtiden. Ønsker du en enklere hverdag for folk flest? Bli medlem i Fremskrittspartiet! Følg oss i sosiale medier
 3. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil arbeide for et samfunn der mennesker kan utvikle seg fritt. Samfunnskontrakten skal oppfylles av myndige mennesker som tar ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen
 4. Ja til norske sjøfolk Senterpartiet vil sikre at vi fortsatt har norske sjøfolk. Dette bidrar til at folk i Norge har en jobb å gå til. Norske sjøfolk og deres kompetanse er også en forutsetning for at vi i Norge har en stor og sterk maritim næring med verft, rederi, utstyrsleverandører og tjenesteleverandører
 5. De Grønne vil føre en helsepolitikk som legger større vekt på å fremme god helse og å forebygge helseskade. Helsepolitikken må ses i sammenheng med andre politikkområder. Vi vil redusere helseskader fra forurensing, redusere tidsklemme, stress, prestasjons- og forbrukspress og fremme sikker, sunn mat, fysisk aktivitet og daglig mosjon
 6. Adresse: Hagegata 22, 0653 OSLO Organisasjonsnr: 971 526 971. Telefon: 21 93 33 00 E-post: post@sv.no Ansvarlig redaktør Driftsansvarlig. Personvern og informasjonskapsle
 7. Alt om Venstres politikk. Alle politiske saker og hele partiprogrammet. Lett å finne frem og lett å finne informasjon om akkurat det man er engasjert i

Vil utrede organisering av sykehus i nytt partiprogram

Partiprogram har tradisjon for å være delt i to deler — ett overordnet prinsipprogram og et mer detaljert og konkret arbeidsprogram. Prinsipprogrammet drøfter partiets verdier og prinsipper. Arbeidsprogrammet tar for seg partiets oppfatning av status, viktige mål og tiltaksplaner innenfor konkrete områder som klima, økonomi, samferdsel, helse, miljø og utenriks Høyre vil fortsette opptrappingen for å bedre det psykiske helsevernet i Norge. En god psykisk helse er viktig for å ha god livskvalitet. Innsatsen må derfor settes inn tidligst mulig for dem som sliter med sin psykiske helse. Høyre vil fortsatt prioritere psykisk helse som en av våre viktigste satsinger For Rødt er kampen mot forskjells-Norge det aller viktigste. Les mer om våre hovedsaker arbeidsliv, solidaritet, miljø og feminisme Miljøpartiet De Grønne jobber hver dag for å skape lokalsamunn som er bra for både mennesker og miljø. Les mer om vår politikk Kristelig Folkeparti (KrF) er Norges kristendemokratiske sentrumsparti. Noen av våre hovedsaker: Barn og familie, eldreomsorg, internasjonal rettferdighet, miljø/klima, et samfunn med plass til alle

Listestilling ved valget 2021. Kystpartiet trenger 500 underskrifter i hver valgkrets for å stille lister i 2021. Hvis du vil hjelpe til, send e-post til erkestrand@hotmail.com. Les mere om våre valglister for stortingsvalget 2021 og arbeidet med å samle inn underskrifter her. Innenfor helse er det mange viktige spørsmål som vi trenger en etisk bevissthet rundt, for eksempel når det gjelder bioteknologien. Bioteknologi er viktig og kan gi oss unike muligheter til å kurere sykdom, hindre lidelse og hjelpe mennesker

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med med framtida Partiprogram 2017 - 2021 Fremskrittspartiet er bekymret over at stadig flere, også mange unge, sliter med psykiske plager og sykdom. Vi prioriterer derfor en styrking av tilbudet innen psykisk helse. Fortsatt er det for mange som faller ut av utdanningsløp og arbeidsliv som følge av sine plager. Behandlingstilbudet må tilpasses den enkelte.

Helse Arbeiderpartie

 1. Psykisk helse og tilbud rettet mot ungdom må prioriteres enda sterkere. Barn og ungdom må møte tillitsfulle og omsorgsfulle voksne i det kommunale tjenestetilbudet. I helsestasjonene må det være bemanning som er spesialisert på ungdom og unge voksnes psykiske helse
 2. Støtt oss økonomisk. Benytt kort under eller Vipps til #557255. 100,- 250,- 500,- Annet belø
 3. MDG knytter helse til miljø i utkastet til partiprogram som ble publisert i mai. I utkastet skriver MDG blant annet at alt for mange lever liv med et uønsket høyt tempo og forventninger de ikke klarer å møte. En god del av dette kan politikere bidra til å løse gjennom tilrettelegging og såkalt dulting
 4. Helse, omsorg og friskliv Oppvekst, skule og utdanning Kultur, idrett og frivilligheit Samfunn, miljø og samferdsel Næring, utvikling og vekst Kommunen som arbeidsplass Vi jobber for deg Heidi Granli Ordfører. Jon Anders Hefte.
 5. Partiprogram Helse og Omsorg Helse og Omsorg. Barnehage og Skole Barnehage og Skole. Samferdsel Samferdsel. Reiseliv Reiseliv. Kultur og Fritid Kultur og Fritid. Industri Industri. Utmarksnæring og Rovviltforvaltning.
 6. Alliansen. Verdiprogram. Introduksjon. Utover å ønske Norge ut av EØS og Schengen er Alliansen-kandidatene er fristilte til fritt å fronte sine egne hjertesaker. Alliansen velger dessuten sine kandidater til Stortingsvalget etter deres utviste sannferdighet og mot

Helse og omsorg S

Partiprogram 2019-2023. Næring, miljø og utvikling Partiprogram 2019-2023. Inkluderende kommune Partiprogram 2019-2023. Oppvekst og utdanning Partiprogram 2019-2023. Kultur og frivillighet Partiprogram 2019-2023. Helse og omsor Partiprogram Ringerike Arbeiderparti 2015-2019. Overordnet mål? Ringerike Arbeiderparti innretter sin virksomhet mot tre overordnede mål: For det første handler det om å legge forholdene til rette for befolkningsvekst, styrket næringsliv og flere arbeidsplasser som er nødvendig for å styrke kommunens inntektsgrunnlag over tid

PARTIPROGRAM - INDUSTRI- og NÆRINGSPARTIE

6. juni 2020 vedtok Helsepartiets landsmøtet et eget program for psykisk helse og psykiatri. Til tross for fine ord i festtaler er psykisk helsevern stadig budsjett-taperen. I den grad at fagmiljøene, pasienter og pårørende varsler om krise. Nok festtaler: Psykiatri og psykisk helseverner i krise! Helsepartiets landsmøte 2020 besluttet derfor å vedta eteget partiprogram på. Ut over samhandlingsreformen 2.0 vil Aps helsepolitiske partiprogram inneholde disse punktene: Likeverdige helsetjenester over hele landet, uavhengig av egne ressurser. En konkret helsepolitikk som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller, der hver enkelt sin helse blir et ansvar for fellesskapet

Partiprogram Høyr

Fremskrittspartiet - Fr

Arbeiderpartiets partiprogram 2017-2021 Valget i september er et veivalg og et verdivalg. Det handler om hva slags Norge vi vil ha. Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Det oppnår vi best i fellesskap i produksjonen av tjenester, ikke i byråkrati. Arbeiderpartiet vil bremse seneste års byråkrativekst. Byråkratiserende reformer skal stanses eller avvikles 1 1 Forslag til partiprogram - til høring i partiorganisasjonen. 2 3 Partiprogrammet vedtas av landsmøtet i april 2021. 4 5 Dette forslaget går nå på høring til partiorganisasjonen, med høringsfrist 1. desember. 6 7 8 Alle endrings- og tilleggsforslag sendes til program@arbeiderpartiet.no HUSK referanse til linjenummer på alle forslag. 9 10. Senterpartiets partiprogram best på frivillighet Dette gjelder både frivillige organisasjoner og ideelle aktører på helse og velferdsområdet. De skiller noe på momskompensasjon til idrett og kulturbygg hvor de skriver de vil ha full momskompensasjon og den generelle momskompensasjonsordning som de sier skal forbedres

Politikk - Senterpartie

Senterpartie

HELSE. Helse er viktig for alle. Sunndal Arbeiderparti vil ha et systematisk og godt folkehelsearbeid. Kommunen spiller en viktig rolle i å gi innbyggerne mulighet til å leve gode liv, med god fysisk og psykisk helse gjennom hele livet - fra svangerskapsomsorg til trygghet og verdighet rundt livets avslutning Helse og Omsorg. Partiprogram For å sikre gode tjenester må vi ha kvalifiserte medarbeidere. Økt andel fulltidsstillinger er avgjørende for å rekruttere og beholde kompetente arbeidstakere i fremtiden. Vi vil: •Styrke den hjemmebaserte omsorgen slik at flere kan få oppfylt ønsket om å bo trygt hjemm

Frogn Arbeiderpartis partiprogram Vi vil bidra til at ansvaret kommunen har for barnehage, skole, helse, omsorg og andre viktige samfunnsoppgaver sikres for alle innbyggere i Frogn kommune. Gjennom lokaldemokratiet skal vi ivareta velferd og sikre verdiskaping og trivsel i hele kommunen HELSE OG OMSORG Partiprogram 2019-2023. Politikken Hovedmål. Ringerike Arbeiderparti vil legge til rette for at eldre skal få være sjef i eget liv. Flest mulig av det økende antall eldre i kommunen skal kunne fortsette å bo hjemme, når de ønsker det. Vi vil arbeide for at.

Helse og omsorg - Miljøpartiet De Grønn

Ordet gratis nevnes 25 ganger i Rødts forslag til

Arbeidsprogram S

00:52 Helgelandssykehuset delte usladdede kreftrapporter med PR-byrå 00:50 Senatet vedtar midlertidig finansiering av offentlig sektor 00:27 112 nye koronasmittede registrert siste døgn 00:24 Haaland med mål og assist, men Bayern München vant supercupen 00:21 Samtalene i busskonflikten fortsetter utover natta 00:10 Venstre legger fram ny skattepolitikk og vil beholde elbil-fordelen 23:48. Dette er partiene som stiller til valg, med lenke til partiprogrammene: Arbeiderpartiet By- og bygdelista Fremskrittspartiet Høyre Kristelig folkeparti Miljøpartiet De Grønne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet SV - Sosialistisk Venstreparti Venstre Her kan du se kandidatene på alle listen Helse og omsorg 61 Frihet og mangfold 68 Kultur 72 Justis og beredskap 77 Norge i verden 81. 3 Aogram 2017-2021 Miljøpartiet De Grønne går til valg på å gjennomføre et grønt skifte i Norge. Vårt pro-gram peker ut en ny økologisk, bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling Det er helse i alt vi gjør, derfor skjer den viktigste helsepolitikken på alle andre områder enn i helsebudsjettet. Veien til god helse og livskvalitet går gjennom å se de tette forbindelsene mellom kropp, sinn og samfunn. Et grønt Bergen er et godt samfunn for alle: For friske og raske og me Ap ønsker i sitt nye partiprogram å reversere dette og fjerne adgangen til midlertidige ansettelser i loven. - Det er avgjørende å styrke retten til heltid gjennom lovveien dersom man skal komme videre i arbeidet med heltid, sier Nord. Man vil også pålegge kommunene å fastsette en norm for hele, faste stillinger i helse- og.

Video: Venstres politikk fra A til Å - Venstr

Sentralbordet psykisk helse og livsmestring: 469 40 065 Forebyggende Team: 476 77 290 Tjenestekontoret: 35 58 18 70 Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015. Skolehelsetjenestetilbud . Telefonene er betjent mandag til fredag kl. 09.00 -14.30. Fagkoordinator og helsesykepleier Marit Draugedalen: 409 03 74 OSLO MET (Nettavisen): Mandag formiddag presenterte programkomiteen i Høyre sitt forslag til nytt partiprogram for Høyre for perioden 2021-2025. I forslaget ligger det flere store endringer når. Han har ledet arbeidet med den delen av Venstres nye partiprogram som handler om helse og velferd. - Underveis i prosessen kan det oppstå store etiske dilemmaer vi må løse. Vi må for eksempel sette en grense mellom hva som er ønskelig av for eksempel kosmetiske årsaker, og hva som dreier seg om sykdomsbekjempelse Fredag formiddag la Jonas Gahr Støre frem forslag til nytt partiprogram. Programmet styrer hvilken politikk Arbeiderpartiet vil gå til valg på til høsten, og inkluderer løfter om utvidede refusjonsordninger for utsatte grupper med dårlig tannhelse

Partiprogram - Wikipedi

«Arbeiderpartiet vil gjøre ren energi til den viktigste enkeltsatsingen i norsk utviklingspolitikk,» skriver partiet i forslaget til nytt partiprogram som ble lagt fram fredag. Tidligere har Høyre understreket det samme i sitt forslag til partiprogram.. Men i motsetning til Høyre ønsker Arbeiderpartiet fortsatt å bruke én prosent av bruttonasjonalinntekt til bistand Partiprogram 2019-2023 Alle skal med i Hamar! Arbeiderpartiets politikk bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Hamar Arbeiderparti har en visjon om et samfunn der alle er likeverdige og har samme muligheter uavhengig av kulturelt, økonomisk og sosialt utgangspunkt. Trygge og gode helse- og omsorgstjenester for alle.

Partiet varsler at de vil stramme kraftig inn for de private, mens de offentlige sykehusene skal få mer penger. Det går fram i et utkast til nytt partiprogram som NRK har fått lese. I dag er. Tromsø SVs partiprogram for 2019-2023. Valget 2019 burde handle om rettferdighet og miljø. Tromsø vil videreføre dette omstillingsarbeidet i neste periode for å unngå å måtte kutte i tilbudet på helse, skole, kultur og miljø. De siste tre.

Psykisk helse Høyr

Forrige uke var en særdeles dårlig uke både for personlige skatteytere og bedriftseiere.. Det begynte med at Venstre, med sin nye ledelse, la frem et forslag til partiprogram for årene 2021 til 2015 hvor partiet vil gjeninnføre arveavgiften (selv ikke Ap vil det), fjerne rentefradraget og bare delvis fjerne formuesskatten Det er det aller beste svaret på økte forskjeller. Med denne regjeringa øker de sosiale helseforskjellene, og psykiske helseplager øker, særlig blant unge. Vi må sidestille psykisk helse med fysisk helse, trappe opp forebyggingen og gjøre det ventetiden kortere og terskelen lavere for å få hjelp når psykiske helseplager oppstår HELSE OG OMSORG. Vi skal ha en helsetjeneste som tar deg som pasient på alvor. Som involverer deg, informerer deg, og skaper trygghet, tilgjengelighet og tillit i møte med helsetjenesten. Pasienter i Norge skal ha et faglig medisinsk tilbud på lik linje med det beste i verden Alliansen er et norsk politisk parti stiftet 22. november 2016 og registrert i Partiregisteret av Hans Jørgen Lysglimt Johansen 5. januar 2017. I 2016 profilerte Lysglimt Johansen seg som en tydelig Donald Trump-supporter. Et partiinitiativ med samme navn ble tidligere samme høst initiert av Mikkel Dobloug der Christian Tybring-Gjedde var tiltenkt som leder

Rødt - Les om vår politik

Fullt navn (påkrevd) Send kvittering på e-post (påkrevd) Ja, jeg vil få oppdateringer på e-post fra Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og andre politikere. Støtt Arbeiderpartiet For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner. Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre. Partiprogram | Innspill til kapitlet om «Helse og omsorg» Medtek Norge er bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge. Vi organiserer leverandørene av medisinsk forbruksmateriell, medisinsk utstyr, velferdsteknologi, samt hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser

Politikkområder - Miljøpartiet De Grønn

Alliansen søker å føre en politikk der vi setter landets interesser først. Daglig ser vi hestehandler og politisk spill på Stortinget mellom de etablerte partier, partieliten og mellom politikere, der politikere setter sine egne interesser før landets interesser - som fører til uopprettelige skader Hjem > Aktuelt > Partiprogram. Partiprogram. Hvor bevisste er de politiske partiene på spørsmålene og utfordringene hiv representerer? Med unntak av Rødt har ingen av de politiske partiene noe om hiv og aids i programmene sine. Men de tar gjerne i mot innspill 18. oktober 2020 18. oktober 2020 Agder, Helse, Nyheter, Stortingsvalg, Valg2021. Norske eldre fortjener verdens beste omsorg! Det er veldig bra at antall eldre i Norge vil øke de neste tiårene, men dette gir en stor utfordring som både stat og kommune må stå sammen om for å løse gjennom skreddersøm og gode løsninger til Husk hvem som sørget for underreguleringen! Husk hvem som sørget for underregulering av pensjonen ved neste stortingsvalg! -Og stem på Pensjonistpartiet

Politisk program - Kristelig Folkepart

I helsearbeiderfaget skal eleven utvikle evner til å møte den enkelte brukeren av helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Opplæringen skal bidra til at eleven skal være skikket og ha evner til samhandling med mennesker med ulike behov på en forsvarlig måte Liberalistene er Norges liberalistiske parti, stiftet i 2014. Vi kjemper for din rett til ditt eget liv, inntekt og eiendom. Nysgjerrig? Les mer her Det går fram av et foreløpig utkast til nytt partiprogram som NRK har fått lese. Ap om helse i foreløpig utkast til nytt partiprogram . Legge til rette for.

- Uten ruspolitikken som er ført nå, hadde vi ikke levdHøyreTil valg på nytt partiprogram - FrPVenstre - Danmarks Liberale Parti | Partier | Samfund

Norges beste partiprogram! Admin 16. mai 2017 Familie , Innenriks , Israel , Landsmøte , PDK Nå er PARTIET DE KRISTNE's Handlingsprogram for 2017-2021 ute på PDK sine websider Et nytt partiprogram for Høyre er ute til høring i partiet. Astrup spår at det blir en del interndebatt - men ikke når det gjelder bistandspolitikken. Der mener han enigheten er stor. Det skal fortsatt fokuseres på jenters utdanning, helse, rent vann, klima, fornybar energi og næringsutvikling i sør Gjengir under NS partiprogram fra 1934 (som ble stående uendret til deres oppsløsning). Finner det interesant at det ser i sin helhet ut til å være noe som nesten alle partiene på Stortinget kunne slutte opp om. Faktsisk kan vi se mange punkter som ble innført etter krigens slutt. Fascistene tapt.. Nytt partiprogram: Høyre gir honnør til fagbevegelsen, - Jeg trodde vi hadde lært hvor viktig det er med sterke fellesskapsløsninger og fellestjenester på helse, omsorg og skole. Vi har greid oss mye bedre i disse krisetidene enn de landene som har privatisert kjerneoppgavene i samfunnet På disse sidene finner du aktuell informasjon om politikk, lokaldemokrati, råd og utvalg og politisk virksomhet i Røros kommune Kristelig Folkeparti (KrF) er et kristendemokratisk politisk parti i Norge som ble stiftet i 1933. Kristelig Folkeparti regnes som et ikke-sosialistisk sentrumsparti, bygd på et kristent verdisyn. Partiet gjorde sitt beste valg noensinne i 1997, da det fikk 13,7 prosent av stemmene og 25 mandater på Stortinget. Dessuten fikk KrF regjeringsmakt og Kjell Magne Bondevik som statsminister

 • Skifte registerreim selv fiat ducato.
 • Hyttemøbler framskap.
 • Lego batman 2 komplettlösung.
 • Oslos eldste teater.
 • Nasjonalrett somalia.
 • Kjøpsprosessen eksempel.
 • Frühstück hannover innenstadt.
 • Plz magdeburg leipziger straße.
 • Plastisk kirurgi og røyking.
 • Radio regenbogen zahlt ihre rechnung 2017.
 • Enklere liv linderud.
 • Ryanair chat.
 • Kirkens bymisjon bergen åpen barnehage.
 • Das lächeln der frauen autor.
 • Pearly prevensjon.
 • Hellige tekster definisjon.
 • Wozniacki.
 • Eckart dux gandalf.
 • Express trier.
 • Tinnsoldater jul.
 • Staatsgründung voraussetzungen.
 • Asta upb semesterticket.
 • Snu kryssord.
 • Rb leipzig trikot 15/16.
 • Nyttårscruise københavn.
 • Lenger lengre.
 • Tlc band.
 • Club aachen.
 • Holla 10 årige skole.
 • Menü speisekarte spanisch.
 • Iss live cam.
 • Rt deutsch redaktion.
 • Corgi in not.
 • Rådgivende ingeniør oslo.
 • Hedmark trafikk hittegods.
 • Bydelsoverlegen st hanshaugen.
 • Douchebag vain.
 • Ruter reiseplanlegger.
 • Where does the emu live.
 • Sneglestopper.
 • Mario barth deckt auf sendetermine 2018.